Παραδοσιακή και Λαϊκή μουσική

Μπαγλαμάς - Τζουράς 

 

Αρχικά ο σπουδαστής έρχεται σε μια πρώτη επαφή - γνωριμία με το όργανο, καθώς και με τη θεωρία της μουσικής. Ακολουθεί η εισαγωγή στην τροπική θεωρία, τους μουσικούς δρόμους και τα μακάμια. Παράλληλα ο σπουδαστής έρχεται σε επαφή με τη ρυθμολογία και την τεχνική του οργάνου. Στο τελευταίο έτος η διδασκαλία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της δεξιοτεχνίας.

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών, ο μαθητής υποχρεούται να παρακολουθήσει τα εξής μαθήματα: Παραδοσιακή Θεωρία, Σολφέζ, Παραδοσιακή Αρμονία, Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα, Prima-vista, Πιάνο

Ο κύκλος σπουδών ολοκληρώνεται σε 4 διδακτικά έτη.

Το μάθημα είναι ατομικό και διαρκεί 50 λεπτά την εβδομάδα.